ARSO VREME
  Spremljajte nas:
       
meteo.si > Pregled > Vodni krog

Merilna mesta

Lokacije merilnih mest monitoringa količinskega stanja podzemnih voda na Atlasu okolja.

Lokacije merilnih mest monitoringa količinskega stanja podzemnih voda v podatkovnem formatu SHP ali GML2 so dostopne preko Spletne objektne storitve (WFS) za izdajanje okoljskih prostorskih podatkov.

Merilna mesta za spremljanje količinskega stanja podzemnih voda so vodnjaki in opazovalne vrtine (piezometri) ter izviri. V vodonosnikih z medzrnsko poroznostjo na merilnih mestih spremljamo globino do podzemne vode, temperaturo ter specifično električno prevodnost, v vodonosnikih s kraško in razpoklinsko poroznostjo pa spremljamo vodostaj oz. pretok izvirov, temperaturo vode in specifično električno prevodnost.

Merilna mesta so osnova mreži merilnih mest za spremljanje količinskega stanja podzemnih voda, s katero se po programu zagotavlja monitoring količinskega stanja podzemnih voda.

Monitoring količinskega stanja podzemnih voda zasleduje cilje, povezane z ugotavljanjem vodnih količin (hidrološka bilanca) in režimov toka podzemne vode, ocenjuje količinsko stanje podzemnih voda s poudarkom na ocenjevanju dolgoročnih sprememb v vodnem ciklu in razmerju med viri in odvzemi podzemne vode. Podatki monitoringa količinskega stanja podzemnih voda so tudi podlaga sprotnemu spremljanju in poročanju o izjemnih in ekstremnih hidroloških pojavih (suše, poplave).

Opisi merilnih mest: 

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo
AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE
Vojkova 1b, SI-1000 Ljubljana, Slovenija Tel: +386 1 4784 000 Fax: +386 1 4784 052
Izjava o dostopnosti