Vremenska napoved / Weather forecastRadarska slika padavin / Radar image of precipitation intensity

Zadnja slika / Latest image
Zadnja slika / Latest image
Animacija (zadnjih 90 min) / Radar animation (last 90 min)
Animacija (zadnjih 90 min) / Radar animation (last 90 min)
Slovenska državna meteorološka služba meri padavine nad Slovenijo in njeno bližnjo okolico z dvema vremenskima radarjema na Lisci in na Pasji ravni. Sestavljena radarska slika prikazuje razporeditev in jakost padavin, izmerjenih vsakih 5 minut. Čas meritve je podan v univerzalnem koordiniranem času UTC; ustrezni uradni čas v Sloveniji je za eno uro (pozimi) oziroma za dve uri (poleti) večji.

Vertikalni časovni presek: hitrost vetra (m/s) / Vertical time section: wind speed (m/s)

Vertikalni časovni presek: hitrost vetra (m/s) / Vertical time section: wind speed (m/s)
Produkt prikazuje časovni potek vertikalnega profila izbranih atmosferskih spremenljivk nad določeno lokacijo oz. točko v prostoru modela ALADIN. Profil sega od dejanske višine tal v modelu do nadmorske višine 5km.
Smer in hitrost vetra:
vetrovne zastavice predstavljajo horizontalno smer vetra; veter piha vzdolž zastavice iz smeri, kjer so oznake za hitrost. Črtica pomeni hitrost približno 2.5 m/s (5 kt), črta približno 5 m/s (10 kt), trikotnik pa 25 m/s (50 kt). Vrednosti se seštevajo.
sive črte in barvasta polja predstavljajo hitrost v m/s.

Napoved pretoka na postaji Medno - Sava / Discharge forecast on water gauge Medno - Sava

Napoved pretoka / Discharge forecast
Napoved pretoka / Discharge forecast


Hidrološke razmere na postaji Medno - Sava / Current conditions on water gauge Medno - Sava

preteklih 24 ur / past 24 hours
preteklih 24 ur / past 24 hours
7 dni / 7 days
7 dni / 7 days
Prikazani hidrološki podatki imajo zaradi samodejnega prenosa iz hidroloških postaj zgolj začasni in splošno informativni pomen! Zaradi spreminjanja hidrometričnega razmerja vodostaj-pretok, ki izhaja predvsem iz posebnosti pretočnih režimov, so lahko pred uradno objavo izvedene tudi značilno pomembne korekcije podatkov.

Napoved visokovodnih razmer / Flood forecast

Danes / Today:
Danes / Today
Jutri / Tomorrow:
Jutri / Tomorrow
Opombe:
V primeru napovedi obeh tipov poplavnega dogodka na istem območju, barva območja opredeljuje tip dogodka z višjo stopnjo nevarnosti.
Opis stopenj nevarnosti in možnih učinkov
Zemljevid z imeni območij
Zaradi narave procesov ni mogoče napovedati in pravočasno izdati opozoril za vse nevarne okoljske dogodke, prav tako lahko prihaja do odstopanj napovedi in opozoril od dejanskega razvoja dogodkov. Več ...