Vremenski portal

Dolgoletna povprečja agrometeoroloških spremenljivk v obdobju 1991-2020


Spremenljivke:
    
     Temperaturne vsote
     Temperature tal
     Evapotranspiracija
     Vodna bilanca
     Slana
     Snežna odeja

 

Temperaturni pragi in
vegetacijsko obdobje
Vsote efektivnih in aktivnih temperatur
zraka za izbrane temperaturne prage
Temperature tal Snežna odeja in
število dni s snegom
Slana Vodna bilanca
prag 5 °C
prag 8 °C
prag 10 °C
Efektivne vsote (prag 0 °C)
Efektivne vsote (prag 5 °C)
Efektivne vsote (prag 8 °C)
Efektivne vsote (prag 10 °C)
Aktivne vsote (prag 5 °C)
Aktivne vsote (prag 8 °C)
Aktivne vsote (prag 10 °C)
Globina 5 cm
Globina 10 cm
Globina 20 cm
Globina 30 cm
Globina 50 cm
Globina* 100 cm
Debelina snežne odeje
Število dni s snežno odejo
Število dni s slano
Mesečna evapotranspiracija
Mesečna vodna bilanca

Vegetacijsko obdobje je definirano z nastopoma spomladanskega in jesenskega temperaturnega praga.
Spomladanski temperaturni prag je prvi dan vsaj 6 dni dolgega obdobja s temperaturo zraka nad izbrano temperaturo v spomladanskem obdobju leta, po katerem povprečna dnevna temperatura zraka najmanj 6 zaporednih dni ni več nižja od izbrane temperature.
Jesenski temperaturni prag pa je začetni dan obdobja v jesenskem obdobju leta, ko je povprečna dnevna temperatura zraka vsaj 6 zaporednih dni nižja od izbrane temperaturne.

* ... efektivna temperatura je razlika med povprečno dnevno temperaturo zraka in temperaturo praga;
** ... aktivna temperatura je razlika med povprečno dnevno temperaturo zraka in 0 °C.

Povprečna mesečna temperatura tal v izbrani globini je izračunana iz dnevnega povprečja terminskih meritev temperature tal ob 7., 14., 21. uri.
* ... Povprečna mesečna temperatura tal v globini 100 cm je izračunana iz dnevnih meritev ob 14. uri.

Dan s snežno odejo je dan, ko je ob 7. uri izmerjena vsaj 1 cm debela snežna odeja.
Slana je meteorološki izraz za fizikalen pojav, pri katerem se pri negativnih temperaturah višek vodne pare iz nasičenega zraka izloči na predmetih, rastlinah v obliki drobnih kristalov.
Evapotranspiracija (ET) je prehajanje vode v obliki vodne pare z zemeljske površine in skozi listne reže rastlin v ozračje.
Referenčna evapotranspiracija (ETo) je količina vode, ki je izhlapela iz referenčne rastline in tal. Privzeta referenčna površina je aktivno rastoča trava, ki popolnoma prekriva tla in je zadostno preskrbljena z vodo, ima višino 0.12 m, površinsko upornost 70 s/m in albedo 0.23.
Za izračun ETo je uporabljena Penman-Monteithova metoda, ki upošteva naslednje meteorološke spremenljivke: temperaturo zraka, relativno zračno vlago, hitrost vetra in sončno sevanje.

Vodna bilanca je razlika med referenčno evapotranspiracijo in padavinami za izbrano obdobje (mesec, leto). Negativna vodna bilanca pomeni, da je količina izhlapele vode večja od količine padavin.
Seznam postaj