Datotečni format SRD-3 za javno dostopne radarske produkte

Kazalo

 1. Format datotek
 2. Vzorčne glave datotek
 3. Kvantiziranje količin
 4. Vertikalni profil
 5. Projekcija in mreža SIRAD

1. FORMAT DATOTEK

Produkti ARIES, predstavljajoči posamične radarje (domače in tuje) ter slovenske in evropske kompozite, so vsi v istem formatu: SRD-3. Format za radarske slike je identičen formatu za satelitske produkte ISIS.

1.1 Splošno

Format SRD-3 je namenjen shranjevanju radarskih polj v georeferentnih ali kartezičnih koordinatah v skoraj poljubni talni projekciji. Eno radarsko polje je polje, izmerjeno z enim ali več radarji ob istem času ali v istem časovnem intervalu. Shranjeno je v eni datoteki.
Podprta so naslednja polja:

V vsaki merilni celici je lahko shranjena skalarna ali vektorska količina. Skala je lahko inkrementalna ali nominalna.

Vrednosti so kodirane kot okteti #32..255.

Zaenkrat so predvidena naslednja polja:

ZM (x,y)    Maksimalna odbojnost padavin
RRG (x,y)    Talna jakost padavin

1.2 Struktura datoteke

Datoteka je sestavljena iz glave in telesa. Glava vsebuje
parametre meritve, telo pa radarske izmerke v merilnih
celicah.
1.2.1 Glava datoteke

Glava datoteke SRD-3 je znakovna in vsebuje le znake z ASCII kodami #32-255 in 10 (LF).

Glava datoteke je sestavljena iz vrstic spremenljive dolžine. Vrstice se končujejo z znakom LF. Posamezna vrstica vsebuje en parameter meritve v obliki

identifikator [vrednost1 vrednost2 ..] # komentar

Identifikator je niz znakov brez presledka. Vrednost je niz znakov, celo število ali realno število v fiksni ali eksponentni notaciji. S'tevilo presledkov med identifikatorji in vrednostmi je poljubno. Na začetku vrstic ni presledkov. Vrstni red parametrov je stalen. Med zaporednimi parametri ni praznih vrstic.

Oblika glave s parametri:

SRD-3
domain  <domain-id>
nrc    <number of radars>
rc    <radar1-id> ...
time   <year> <month> <day> <hour> <min>
fdim   1 | 2 | 3
ncell   <kmax> | <imax> <jmax> | <imax> <jmax> <kmax>
cellsize <dz> | <dx> <dy> | <dx> <dy> <dz>
proj   <projection-id>
ellipse  <rmax> <rmin>
par    <lat>| <lat1> <lat2>
origin  <lon0> <lat0>
shift   <zshift> | <xshift> <yshift>
nquant  1 | 2 | 3
encode  BYTE
quant   <quant-id>
unit   <unit>
scale   INC | NOM
nlevel  <number-of-levels>
offset  <offset>
start   <start>
slope   <slope>
value   <val1> ...
nodata  <nodata>
quality  <quality-index>
COMMENT         
#   
#    
#  
DATA

Parametri proj..shift se nanašajo na geografsko projekcijo. Vrednosti parametra par so odvisne od izbrane projekcije. Origin je geografska koordinata centra projekcije, v katerem je izhodišče kartezičnega koordinatnega sistema. Shift je odmik centra centralne celice

[imax div 2 + 1, jmax div 2 + 1] 

od kartezičnega izhodišča projekcije. C'e je polje 1D, je shift odmik spodnje celice od gladine morja. C'e ima parameter scale vrednost INC, je skala opisana z vrednostmi parametrov start in slope, če NOM, pa z vrednostmi parametra value.

1.2.2 Telo datoteke

Polje

[1..kmax, 1..jmax, 1..imax] 

celic, vsebujočih radarske izmerke. Zadnji indeks se spreminja najhitreje.

 1. Indeks k teče v navpični smeri od zgoraj navzdol.
 2. Indeks j teče v meridialni smeri od severa proti jugu.
 3. Indeks i teče v zonalni smeri od zahoda proti vzhodu.

Skalarne celice v kodiranju BYTE so zapisane z enim znakom in se med seboj stikajo.

Vektorske celice so zapisane z ustreznim številom komponent. V kodiranju BYTE je vsaka komponenta en znak. Komponente se stikajo. Vektorske celice so med sabo ločene s presledkom.

Pri enodimenzionalnih vertikalnih produktih je vsak višinski sloj zaključen z znakom LF. Pri dvodimenzionalnih horizontalnih produktih je vsaka zonalna vrstica zaključena z znakom LF. Pri trodimenzionalnih produktih je med zaporednimi ravninami dodaten znak LF.

2. VZORČNA GLAVA DATOTEK

Vzorčna glava za kompozit SIRAD, maksimalne odbojnosti (SI0-ZM.SRD), je naslednja:

SRD-3
domain   SI0         # Geo-region Slovenia
nrc     1          # Number of data sources
rc     SI1         # Radar Lisca
time    2005 04 01 00 00  # Date and UTC time
fdim    2          # Ground projected field
ncell    401 301       # Number of cells WE, NS
cellsize  1.0 1.0       # Cell size in km
proj    LCC         # Lambert conical conformal
ellipse   6371 6371      # Ellipsoid semiaxes in km
par     46.120 46.120    # Standard parallels in deg
origin   14.815 46.120    # Origin lon, lat in deg
shift    -4.0 -6.0      # Center shift WE, NS in km
nquant   1          # Scalar one-component data
encode   BYTE        # Byte encoded
quant    ZM         # Max vertical reflectivity
unit    DBZ
scale    INC         # Incremental scale
nlevel   16         # Number of levels
offset   64         # Starting level
start    12.0        # Starting data value
slope    3.0         # Incrementing data value
value
nodata   126         # No-data level
quality             # Data quality

Pri drugih produktih so spremembe naslednje:

quant    RRG         # Ground rainfall rate
unit    DBR/H
start    -8.0
slope    2.0

3. KVANTIZIRANJE KOLIČIN

Vse radarske količine v produktih ARIES (posamičnih in kompozitnih) so predstavljene s standardnimi "nivoji". Nivoji v formatu SRD-3 so lahko števila #32..255. Dejanska vrednost količine (x) se izračuna iz nivoja (n) po enačbi:

x = start + slope*(n-offset).

Vrednost količine x, predstavljene z nivojem n, leži na intervalu

x(n) +- slope/2. 

Če je količina neomejena navzdol, označuje spodnji nivo interval

x(nmin) + slope/2 - inf. 

Če je količina neomejena navzgor, označuje zgornji nivo interval

x(nmax) - slope/2 + inf.

Nivo NODATA pomeni, da izmerka ni.

3.1 Maksimalna radarska odbojnost (ZM)

Skala: logaritemska
Število nivojev: 16
Interval: (12, 57) dBZ po 3.0 dBZ, natančnost +-1.5 DBZ
ZM = 3.0*(n-64) + 12.0, n = 64..79
NODATA = 126

3.2 Talna jakost padavin (RRG)

Skala: logaritemska
Število nivojev: 16
Interval: (-8.0, 22.0) dBR/h po 2 dBR/h
RRG = 2.0*(n-64) - 8.0, n = 64..79, na +-1.0 dBR/h
NODATA = 126

4. PROJEKCIJA IN MREŽA SIRAD

Radarski kompozit slovenskih vremenskih radarjev, SIRAD, leži na geografski domeni, označene z SI0. Ta je predstavljena s stožčno konformno (Lambertovo) projekcijo sfere na tangentni stožec pri vzporedniku skozi geometrijsko središče Slovenije (GEOSS). Na razvitem plašču stožča je izhodišče kartezičnega koordinatnega sistema v GEOSS, os y kaže proti severu in os x proti vzhodu.

Projekcijske konstante

pi   = 3.14159
deg  = 0.01745
R   = 6371 km (povprečni zem radij, (a^2*b)^(1/3))
lon0  = 14.815 * deg (14d48'55"E, GEOSS) 
lat0  = 46.120 * deg (46d07'12"N, GEOSS) 
n   = sin(lat0)
c   = cos(lat0)*(tan(pi/4+lat0/2))^n/n
rho0  = c*(tan(pi/4+lat0/2))^(-n)

Projekcija (lon,lat) -> (x,y)

rho = c*(tan(pi/4+lat/2))^(-n)
x/R = rho*sin(n*(lon-lon0))
y/R = rho0-rho*cos(n*(lon-lon0))

Inverzna projekcija (x,y) -> (lon,lat)

rho = sqrt((x/R)^2+(rho0-y/R)^2)
lat = 2*atan((c/rho)^(1/n) - pi/2
lon = lon0 + atan((x/R)/(rho0-y/R))/n

Projekcija je na razpolago kot projekcija lcc v programskem paketu PROJ (US Geological Survey).

Področje domene SI0 je pravokotnik 400 x 300 km, centriran okrog točke, ki je glede na GEOSS premaknjena za 4.0 km proti zahodu in za 6.0 km proti jugu.

Področje je razdeljeno v mrežo [1..401, 1..301] kvadratnih celic velikosti 1 x 1 km. Središče področja je v centru celice [201, 151], GEOSS je v centru celice [205, 145], oglišča pravokotnika pa v centrih ogelnih celic.

Algoritem za prostorsko kompozitiranje je predstavljen v ustrezni specifikaciji.