ARSO VREME
  Spremljajte nas:
       
meteo.si > Pregled > Podnebje > Samodejne postaje > Opis samodejnih postaj

Opis samodejnih postaj

Samodejne (avtomatske) meteorološke postaje merijo padavine, temperaturo, veter in zračno vlažnost. Mnoge samodejne postaje imajo še dodatne senzorje; za merjenje energije sončnega obsevanja, vidnost, sedanje vreme, višino baze oblakov, itn. Merilni interval na samodejnih postajah je 30 minut, za padavine pa 5 minut. V 30-minutnem intervalu postaja zabeleži, poleg terminskih vrednosti, še povprečja in ekstreme (najvišjo in najnižjo temperaturo, povprečno temperaturo, itn). Podatki z avtomatskih meteoroloških postaj so na voljo sproti.

Meteorološke meritve izvajamo tudi na nekaterih postajah, pri katerih je spremljanje vremena drugotnega pomena. Pri nas so najpogostejše postaje te vrste ekološke postaje, ki so namenjene meritvam kakovosti zraka, in hidrološke postaje, ki samodejno merijo višino rek. Na posebnih postajah običajno merimo temperaturo in vlažnost zraka, na ekoloških pa tudi smer in hitrost vetra ter energijski tok sončnega sevanja, medtem ko imajo hidrološke postaje senzor za merjenje višine padavin.

Elektronski registratorji samodejno beležijo vrednosti meteoroloških elementov v določenem časovnem intervalu, ki ga lahko uporabnik sam nastavi. Naši senzorji beležijo vrednosti na pol ali na polno uro. Senzorji, ki so na avtomatskih meteoroloških postajah, imajo telekomunikacijsko ali GSM povezavo z zbirnim centrom. Ti podatki so uporabnikom takoj na razpolago. Drugi tip senzorjev ima vgrajen zbiralec podatkov (ang. »data logger«), kjer se podatki shranjujejo, odčitamo jih enkrat v določenem časovnem intervalu, največkrat mesečno.

Ministrstvo za okolje in prostor
AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE
Vojkova 1b, SI-1000 Ljubljana, Slovenja Tel: +386 1 4784 000 Fax: +386 1 4784 052